Merania

schéma Ekologické spaľovanie - kú­re­nie dre­vom je ekolo­gické vzhľa­dom k tomu, že množ­stvo pri­ja­tého CO2 = množ­stvu vy­da­né­ho CO2 - dre­vo ne­ob­sahu­je zlú­če­ni­ny sí­ry a ťaž­kých ko­vov; ab­so­lú­tne množ­stvo CO2 vy­lú­če­né­ho ho­re­ním dre­va je 40 až 50 krát men­šie, ako pri spa­ľo­vní iných dru­hov pa­lív.

Drevo je súčasne obnoviteľný zdroj. Spaľovanie dreva a drevených brikiet je nedocenené.

Spaľovanie dreva v kachlovej peci prináša teplo a minimálne zaťažuje životné prostredie. Vysadené stromy alebo kultivované lesy vyrábajú kyslík. Ich spaľovaním a rozpadom vzniká oxid uhličitý, ktorý stromy potrebujú na fotosyntetickú asimiláciu, teda na tvorbu kyslíka. Drevný popol je zároveň výborným hnojivom.

Veľa vduchu škodí

Teoreticky potrebný vzduch sa označuje číselne ako n = 1. Ak je vzduchu trikrát viac n = 3. Pri kachliach n > 2 sa považuje za prebytok vzduchu. Prebytočný vzduch sa v peci ohreje zbytočne a odnáša teplo, čiže znižuje účinnosť spaľovania.

Riešenie: Spoznať charakteristiku pece a prispôsobiť reguláciu škrtenia vzduchu v závislosti na čase. Charakteristika pece sa zisťuje meraním CO2. Meranie množstva CO2 nám odhalí prebytok vzduchu.

Nedostatok vzduchu tiež škodí

Málo vzduchu sa prejevuje sadzením, ktorého sprievodným javom je zvýšenie obsahu oxidu uhoľnatého, ktorý je nežiadúci a rovnako znižuje účinnosť spaľovania. Úlet je limitovaný normou COmax = 1000 mg/MJ.

Riešenie: Spoznať charakteristiku pece a prispôsobiť reguláciu škrtenia vzduchu v závislosti na čase. Charakteristika pece sa zisťuje meraním CO. Meranie množstva CO nám odhalí nedostatok vzduchu.

meracie prístroje

Aby pec vyhovovala obom požiadavkám je potrebné ju správne obsluhovať – to docielime meraním a následne reguláciou. Výsledkom bude menšia spotreba a menší úlet školivín.

Príklad reálneho merania na stiahnutie tu.


Kontakt

ANTOL s.r.o
kachliarstvo
Americká tr. 17
04001 Košice

IČO:36608157
DIČ:2022202413

tel.0907991986
0910383001


mail:
salamun@centrum.cz

Copyright © 2015 mlami | Valid XHTML